پایان‌نامۀ آقای مهدی صامعی با عنوان «بررسی اثر اهرمی و نقش نسبت بدهی در آن در شرکت‌های منتخب بورس بررسی اثر اهرمی و نقش نسبت بدهی در آن در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران»

793

چکیده

همبستگی منفی بین بازدهی سهام و تغییرات تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می‌شود. توضیح مرسوم، این همبستگی منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می‌داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده‌های ماهانۀ ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته‌است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت از طریق قیمت‌گذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده‌است. نتایج پژوهش حاضر از جمله اثر نامتقارن بازدهی نسبت به نزولی و یا صعودی بودن آن و وجود آن تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمی‌تواند توضیح‌دهندۀ رفتار نامتقارن بازدهی و تلاطم بازدهی باشد.

واژه‌های کلیدی: اثر اهرمی، نسبت بدهی، اختیارات ترکیبی، تلاطم بازدهی، اثر بازخورد تلاطم

 

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید