ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران با استفاده از معیارهای تسلط

2192
تاریخ دفاع: ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۳
دانشجو: توی محمد بهلکه
اساتید راهنما: دکتر شیوا زمانی
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد ممتحن خارجی: دکتر حسین عبده تبریزی

می‌دانیم که بازدهی اغلب دارایی‌های مالی توزیعی متفاوت از توزیع نرمال است. با توجه به این‌که روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مانند روش میانگین واریانس (MV) و مدل‌های مبتنی بر قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) دارای پیش‌فرض نرمال‌بودن توزیع بازدهی دارایی‌هیا مالی هستند،‌استفاده از روش‌های مذکور را زیر سؤال برده است. در این پژوهش ضمن استفاده از برخی روش‌های سنتی و اشاره به برخی از مشکلات استفاده از آن‌ها در قالب مثال، روش‌های تسلط تصادفی را که نیازی به فرض نرمال‌بودن توزیع بازده‌ها ندارند و هم‌چنین دارای فروض محدودکننده کم‌تری نیز می‌باشند معرفی نموده و با استفاده از این روش به ارزیاب یعملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در ایران برای یک دوره سه و نیم ساله می‌پردازیم. در پایان نیز با استفاده از ضر یب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن میزان همبستگی رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با روش‌های استفاده شده در این پژوهش سنجیده می‌شود.
واژه‌های کلیدی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ـ معیارهای تسلط تصادفی ـ ارزیابی عملکرد ـ قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ـ میانگین ـ واریانس

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید