اثرات اعلام سیاست پولی بر بازده سهام در سطح شرکت‌ها

1922
دانشجو: محمد احمدی‌زاده
اساتید راهنما: دکتر سیدمهدی برکچیان
اساتید داور: دکتر حسین عبده تبریزی
نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف ـ دانشکده مدیریت و اقتصاد
بازارهای سهام نقش مهمی در اقتصاد دارند، بازتاب دهنده انتظارات شکل گرفته در مورد اقتصاد کلان هستند و همچنین به‌دلیل این که یکی از مجراهای اثرگذاری سیاست پولی از طریق بازارهای مالی است، مورد توجه ویژه سیاستگذاران پولی هستند. بدین سبب در این پایاننامه به حالت خاصی از رابطه بازار سهام و سیاست پولی پرداخته میشود. این پایاننامه به بررسی اثرات اعلام سیاست پولی فدرال رزرو بر بازده سهام بازار سهام نیویورک در سطح شرکتها، در فاصله ١٩٩٩ تا ٢٠٠٧ میپردازد. در یک مطالعه رویدادی، اثرات اعلام سیاست پولی بر بازده سهام در سطح شرکت بدست آورده میشود. نتایج نشان میدهد که بازده سهام شرکتها با شوک سیاست پولی رابطه منفی دارد، اما شرکتهای مختلف با شدت متفاوتی به شوک سیاست پولی پاسخ میدهند. نتایج حکایت میکند که ارزش بازار هر شرکت به عنوان معیاری از اندازه شرکت و نیز صنعتی که شرکت بدان متعلق است، میتواند تفاوت در واکنش به اعلام سیاست پولی را توضیح دهد. شرکتهای کوچکتر به دلیل دسترسی دشوارتر به منابع تامین مالی خارجی در زمان شوک سیاست پولی انقباضی، همانگونه که ادبیات کانال اعتباری سیاست پولی پیشبینی میکند واکنش بیشتری به اعلام سیاست پولی نشان میدهند. صنایع مختلف همچنین در زمان لازم تا واکنش به اعلام سیاست پولی تفاوت دارند. در آخرین بخش پایاننامه شواهدی ارائه میشود که واکنش به اعلام سیاست پولی در طی زمان تغییر میکند و این تغییر برای صنایع مختلف، مختص آن صنعت است.
کلمات کلیدی: مطالعه رویدادی، شوک سیاست پولی، بازده سهام، اندازه شرکت، دادههای بین روز، فدرال رزرو

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید