پایان‌نامۀ آقای پوریا توانا با عنوان «ساختار سرمایه شرکت‌های بازار سرمایۀ ایران»

1320

پوریا توانا در شهریور ۱۴۰۰ از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد اقتصاد مالیِ خود در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «ساختار سرمایه شرکت‌های بازار سرمایه ایران» دفاع کرد.‌ دکتر غلامرضا کشاورز حداد و دکتر حسین عبده تبریزی استادان راهنمای این تحقیق بودند. چکیدۀ این پژوهش به شرح زیر است:

با توجه به تفاوت در ساختار نهادی کشور ایران با سایر کشورها، کدام یک از نظریه‌های ساختار سرمایه در مورد شرکت های ایرانی کاربرد دارد؟ قدرت توضیح‌دهندگی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران کدام است؟ بعد از ظهور نظریه‌های مختلف ساختار سرمایه، مطالعات تجربی بسیاری برای ارزیابی قدرت توضیح‌دهندگی این تئوری‌ها انجام شد.

نتایج تحقیقات انجام‌شده این واقعیت را آشکار کرد که وجود تفاوت در ساختار نهادی کشورها بر روی رفتار و نحوۀ تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها در اتخاذ ساختار سرمایه مؤثر بوده است. روشن شده که عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه از تعداد محدودی از نظریه‌ها بیشتر پیروی می‌کنند. در این مطالعه، برای پاسخ‌دهی به سؤال تحقیق، از داده‌های مربوط به صورت‌های مالی ۳۵۸ شرکت عضو سازمان بورس و فرابورس ایران طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. با استفاده از داده‌های پنل مدل اثر ثابت و اثر تصادفی، عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه را بر روی نسبت‌های بدهی کوتاه مدت، بلند‌مدت و بدهی کل آزمون کرده‌ایم. نتایج به دست‌آمده تصویری از چگونگی مدیریت و تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌های بازار سرمایه ایران در استفاده از ابزارهای مختلف بدهی و سرمایه نشان می‌دهد.

پژوهش انجام‌شده بیانگر آن است که نظریۀ سلسله مراتبی در توضیح ‌عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایۀ شرکت‌های بازار سرمایۀ ایران، نظریۀ برتر است.

کلیدواژه‌ها: نظریه ساختار سرمایه، نسبت‌های بدهی، و عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید