پایان‌نامۀ آقای مسعود باغبانی با عنوان «اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم»

830

مسعود باغبانی در شهریور ۱۴۰۰ از پایان­نامۀ کارشناسی ارشد اقتصاد مالیِ خود در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «اثر تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم» دفاع کرد. دکتر غلامرضا کشاورز حداد و دکتر حسین عبده تبریزی استادان راهنمای این تحقیق بودند. چکیده این پژوهش به شرح زیر است:

سود تقسیمی پرداخت بخشی از سود شرکت به سهامداران آن است؛ این یکی از راه­‌های انتقال بازده به سهامداران بنگاه می‌­باشد. مدیریت بنگاه باید درخصوص سرمایه­‌گذاری مجدد و یا توزیع همه یا بخشی از سود سهام بنگاه تصمیم بگیرد.

میزان و روش توزیع سود در ادبیات اقتصاد مالی تحت عنوان «سیاست تقسیم سود» مورد بحث قرار می­‌گیرد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود روی نوسانات قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می­‌گیرد. برای این منظور ۲۰۰  شرکت بورسی انتخاب و در بازۀ زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق تصریح‌های رگرسیونی پانل اثر ثابت و اثر تصادفی برای آزمون فرضیۀ اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی روی نوسانات قیمت سهم طراحی و معرفی شدند.

نتایج تجربی نشان می­‌دهد رابطۀ معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی به مدل وارد شد، ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل هم­خطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نبود. ولی با کنارگذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی، این متغیر نیز در سطح اطمینان ۱۰ درصد معنادار شد و وجود رابطه معکوس با نوسانات قیمت سهم به اثبات رسید.

با توجه به حساسیت نوسانات قیمت سهم نسبت به متغیرهای یادشده، سرمایه‌­گذاران باید در مدیریت نوسانات قیمتی سبد دارایی خود به این عوامل توجه کنند. مدیران نیز می­‌توانند با توجه به متغیر‌های مربوط به سیاست تقسیم سود، تصمیمات مربوط به اندازه و بدهی شرکت را آسان­‌تر اخذ کنند.

واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، بازده سود تقسیمی، درصد پرداخت سود تقسیمی، نوسانات قیمتی

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید