پایان‌نامۀ آقای احسان جعفری با عنوان «بررسی اثر رتبه در رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران»

773

احسان جعفری در پایان شهریور ۱۴۰۰ از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد اقتصاد مالیِ خود در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «­بررسی اثر رتبه در رفتار صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری مشترک ایران» دفاع کرد.  دکتر علی ابراهیم­‌نژاد استاد راهنمای این تحقیق و حسین عبده تبریزی داور آن بود. چکیدۀ این پژوهش به شرح زیر است:

اثر رتبه به معنای تمایل بیشتر سرمایه‌­گذاران به فروش بهترین یا بدترین سهام سبد خود از نظر بازدهی می‌­باشد. طبق این تحقیق، احتمال فروش سهمی که در رتبه­‌های برجسته (اول یا آخر) قرار دارد، نسبت به بقیۀ سهام داخل سبد بیشتر است. اثر رتبه که تورش رفتاری در دانش مالی به حساب می‌­آید، حاوی این نکته است که تصمیم برای فروش هر سهم به نحوۀ مقایسه و رتبه‌­بندی آن در میان بقیۀ سهام سبد وابسته است. در این پژوهش محقق به بررسی وجود اثر رتبه در رفتار صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری مشترک در ایران پرداخته است؛ نشان می­‌دهد که این اثر به صورت معناداری در رفتار صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری مشترک وجود دارد. برای این کار، پژوهشگر ابتدا به شکل آماری و تک­‌متغیره و سپس با وارد­کردن متغیرهای دیگر از جمله اطلاعات خاص شرکت، میزان بازدهی سهم، تعداد روزهای نگهداری­‌شده و کنترل آنها، به بررسی این اثر می‌­پردازد. با توجه به روند صعودی تمایل مردم به سرمایه‌­گذاری در صندوق‌­ها و هم­چنین ارزش معاملات بالای این صندوق‌­ها که تاثیر مهمی بر روند معاملات بازار و کارایی آن دارند، بررسی رفتار صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری می‌­تواند پراهمیت باشد.

کلمات کلیدی: مالی رفتاری، اثر رتبه، تورش رفتاری، صندوق سرمایه‌­گذاری مشترک

چکیدۀ این پایان‌نامه را در زیر می‌خوانید.

اثر رتبه به معنای تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به فروش بهترین یا بدترین سهام سبد خود از نظر بازدهی می‌باشد. طبق این اثر، احتمال فروش سهمی که در رتبه‌ای برجسته) اول یا آخر (قرار دارد، نسبت به بقیۀ سهام داخل سبد بیشتر است. اثر رتبه به غیر از اینکه یک تورش رفتاری در دانش مالی به حساب می‌آید، حاوی این نکته است که تصمیم برای فروش یک سهم به نحوۀ مقایسه‌شدن و رتبه‌بندی آن در میان بقیه سهام سبد وابسته است. در این پژوهش به بررسی وجود اثر رتبه در رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران پرداخته می‌شود و نشان می‌دهیم که این اثر به صورت معناداری در رفتار  صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. برای این کار ابتدا به شکل آماری و تک‌متغیره و سپس با واردکردن متغیرهای  دیگر از جمله اطلاعات خاص شرکت، میزان بازدهی سهم، تعداد روزهای نگهداری‌شده و کنترل آنها، به بررسی این اثر  می‌پردازیم. با توجه به روند صعودی تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و همچنین ارزش معاملات بالای آنها که  تأثیر مهمی در روند بازار و کارایی آن دارند، بررسی رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند حائز اهمیت باشد.

کلمات کلیدی: مالی رفتاری – اثر رتبه – تورش رفتاری – صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید