مسألۀ نمایندگی

880
این ارائه به معرفی روابط اصلی نمایندگی میان سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران شرکت‌ها می‌پردازد و آثار و نتایج تعارض تمایندگی در شرکت‌ها را موردمداقه قرار می‌‌دهد.
تاریخ آخرین ویراست : ۸۸/۰۹/۱۷

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید