مروری کوتاه بر کتاب آمارتیا سن با عنوان «توسعه یعنی آزادی،» ترجمۀ محمد سعید نوری نائینی، نشر نی

794

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید