صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر

1975

در عصر دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ انجمن جامعه‌شناسی ایران موضوعی با عنوان “صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر” را در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به بحث گذاشت که در این بحث آقایان فرشاد مؤمنی، حسین راغفر و حسین عبده تبریزی شرکت کردند. نشست به دبیری دکتر امیدوار و با جمعبندی دکتر میرزایی برگزار شد. در این مراسم، دکتر عبده نکاتی به شرح زیر را به تفسیر مورد بحث قرار داد.

متن سخنرانی را این‌جا بیابید.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید