ریز برنامۀ درس منتخب مالی (بررسی موارد خاص در مالی)

271

ریز برنامۀ درس منتخب مالی (بررسی موارد خاص در مالی)

در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ این درس در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ارائه شد. مشخصات عمومی و برنامه دوره را در بخش «دروس» سایت www.finance.ir و www.abdoh.net می‌یابید. در اینجا فهرست سخنرانان و عناوین موضوعات تدریس آنان ارائه می‌شود.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید