ریسک نقدینگی

2205

این ارائه به تعریف ریسک نقدینگی و تشریح ابعاد مختلف این ریسک می‌پردازد. رویکردهای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی معرفی می‌شود و رویکرد مبتنی بر پیش‌بینی جریان‌های نقدی تشریح می‌شود. در نهایت سنجه‌های ریسک نقدینگی معرفی می‌شود و راه‌آوردهای پیاده‌سازی سیستم ریسک نقدینگی در بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید