ریسک بازار

2420

در این ارائه ضمن تعریف ریسک بازار فرآیند اندازه‌گیری آن تبیین می‌شود. مدل‌های مارکویتز و تک‌عاملی بررسی می‌شود و نحوۀ محاسبۀ ریسک بر اساس مدل‌های یادشده تشریح می‌گردد. در نهایت مؤلفه‌های ریسک معرفی می‌شود و مثال‌هایی برای درک این مؤلفه‌ها ارائه می‌گردد.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید