ریسک اعتباری

2120

این ارائه به تعریف ریسک اعتباری و تشریح مفاهیم اساسی رایج در ادبیات ریسک اعتباری می‌پردازد. هم‌چنین چارچوب کلی مدل‌سازیی ریسک اعتباری مورد مداقه قرار می‌گیرد و نحوۀ تخمین متغیرهای این مدل‌ها ارائه می‌گردد. در نهایت مدل‌های مهم ریسک اعتباریی فهرست می‌شود.


درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید