دود تورم در چشم محرومان

833

دود تورم در چشم محرومان

گفت‌وگو با حسین عبده تبریزی

دو ماهنامۀ چشم‌انداز ایران

دی و بهمن ۱۴۰۱

این گفت‌وگو بیشتر به بحث تورم و آثار و دلایل آن برمی‌گردد. رابطۀ نقدینگی و تورم توضیح داده می‌شود. نقش ساختار سیاسی در حل معضل تورم روشن می‌شود. دلایل مهار تورم در کشورهای دیگر و عدم کنترل آن در ایران بیان می‌شود. نهایتاً راه‌کارهای برون‌رفت از شرایط فعلی توضیح داده می‌شود. عبده تبریزی بر برقراری شرایط رقابت و اقتصاد بازار تأکید می‌کند، و معتقد است نظر اقتصادانان ایران در طول ۴۰ سال گذشته همواره با بی‌توجهی روبرو بوده، و نظریات ایشان را با برچسب‌های مختلف رد کرده‌اند. وی معتقد است که فساد دلیل اصلی حفظ نظام چند نرخی ارز بوده، و اگر از ابزارهای علم اقتصاد استفاده شود، مثل سایر کشورها، در ایران هم تورم مهارشدنی است.

متن مصاحبه را در اینجا می‌توانید بیابید.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید