در روز بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۵، آقای علی خبیری از پایا‌‌ن‌نامه‌ی دکترای مالی خود با عنوان “مطالعه‌ی تجربی بازار آتی کالا” دفاع کرد. استاد راهنمای این پایان‌نامه دکتر راعی بودند. چکیده‌ی این پایان‌نامه به شرح زیر است:

این رساله‌ی دکتری مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول به مرور کلیات پژوهش پرداختیم. مرور ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش در فصل دوم آمده است. فصل سوم به تشریح روش تحقیق می‌پردازد و یافته‌های حاصل و تحلیل نتایج در فصل چهارم ارائه می‌شود. فصل پنجم شامل خلاصه‌ی مطالب، نتیجه‌گیری، و بیان جنبه‌های دانش‌افزایی و نوآوری پژوهش می‌گردد. نمودار شماره‌ی ۱-۲ ساختار کلی پژوهش و خلاصه‌‌ای از مطالب فصل‌های بعدی را به تصویر می‌کشد. فرضیه‌ی مالی‌سازی کالا و فرضیه‌ی بنیان‌های اقتصادی و روابط و سرریزهای بین بازاری، مبانی نظری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. آثار و پیامدهای سؤ احتمالی ناشی از معاملات آتی کالا، تکانه‌های بخش واقعی اقتصاد، و روابط و سرریزهای بین بازاری مؤید ضرورت انجام پژوهش است.

ساختار کلی هر پژوهش از ۳ جزء اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، و طرح پژوهش (کرس‌ول، ۲۰۰۸). معرفت‌شناسی این پژوهش از نوع پسا اثبات‌گرایی می‌باشد. منظور از معرفت‌شناسی، جهت‌گیری و رویکرد کلی پژوهشگر درباره‌ی موضوع مورد پژوهش است. این رساله به بررسی روابط علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مجموعه‌ای از متغیرها مبتنی بر واقعیات عینی و اندازه‌گیری دقیق می‌پردازد. روش‌شناسی این پژوهش از نوع تجربی است. پاسک (۲۰۱۲) بیان می‌کند که یک پژوهش تجربی عبارت است از انجام آزمایش‌ها یا مشاهدات عینی به منظور پاسخ دادن به پرسش‌ها و بررسی پدیده‌هایی که در محیط پیرامون و جهان واقعی رخ می‌دهند. در علوم مالی، مطالعات تجربی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کمی یا کیفی از بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران و سایر فعالان بازار می‌نماید تا فرضیات، تئوری‌ها، الگوهای نظری و سئوالات مشخصی را مورد تجزیه و تحلیل عینی قرار داده و شواهد مستدل برای رد یا حمایت از فرضیات و نظریه‌ها و پاسخ به سؤالات تهیه گردد. طرح‌های پژوهشی را به سه دسته‌ی کمی، کیفی و ترکیبی تقسیم‌ می‌کنند. با توجه به نوع سؤالات، مفروضات و متغیرهای مورد استفاده، طرح این پژوهش از نوع کمی می‌باشد که هدف آن عبارتست از آزمودن نظریات و فرضیات و پاسخ به سؤالات مطروحه از طریق تجزیه و تحلیل آماری روابط بین متغیرهایی که با ابزار دقیق کمی‌سازی و اندازه‌گیری می‌شوند. اهداف و دستاوردهای مورد انتظار و جنبه‌های نوآوری و دانش‌افزایی پژوهش نیز در انتهای نمودار بیان شده است.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید