بازار ثانویۀ رهن

1116

در این ارائه پس از تعریف بازار ثانویۀ رهن، بازیگران و کارکردهای آن تشریح می‌شود. سپس به اوراق بهادار با پشتوانۀ رهن پرداخته می‌شود و ملاحظات طراحی و انتشار آن اوراق تبیین می‌شود.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید