ارائۀ چارچوب استراتژیک تأمین مالی شرکت‌های نوپای دیجیتال

697

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ آقای علی اسلامی بیدگلی موفق به دفاع از پایان‌نامۀ خود با عنوان بالا از دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران شد.

در این پایان‌نامه، آقای حسین عبده تبریزی استاد مشاور بود. رساله برای دریافت درجۀ دکترا در رشتۀ مدیریت بازرگانی با گرایش سیاست‌گذاری بازرگانی و استراتژی تقدیم و از آن دفاع شد. چکیدۀ این پایان‌نامه را در زیر می‌خوانید.

چکیده

شرکت‌های نوظهور و نوپا یا همان استارت‌آپ‌ها به سرعت در حال رشد هستند و هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود به طوریکه تعداد شرکت‌های دانش بنیان و نوپای کشورمان از نزدیک به ۵۵ شرکت در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۵۹۶۵ شرکت در سال ۱۴۰۰ رسیده است. عنصر سرمایه اصلی‌ترین و مولدترین عامل موفقیت شرکت‌های نوپا است و انتخاب روش درست تأمین مالی برای دستیابی به موفقیت اجتناب‌ناپذیر است. ادبیات کسب‌وکارهای نوپا، روش‌های متعددی را برای تأمین سرمایه کارآفرین‌ها ارائه داده است که اغلب در جغرافیای دیگری (اغلب در استارت‌های فعال در ایالات متحده) و براساس داده‌های آن جغرافیا ارائه شده و مدل‌های ارائه شده را نمی‌توان به صورت بومی نشده پذیرفت. توسعه یک چارچوب استراتژیک تأمین مالی بومی با تکیه بر دانش ضمنی کسب شده توسط استارت آپ‌های نوپای حوزه دیجیتال می‌تواند رهگشای این مساله باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پرکردن شکاف‌های موجود اقدام به طراحی چارچوب تأمین مالی استراتژیک شرکت‌های نوپای دیجیتال بر مبنای معیارهای بومی می‌کند تا بتواند از این طریق در موفقیت کسب‌وکارهای نوپای دیجیتال اثر گذار باشد. جامعه آماری بخش کمی شامل ۱۶۶ کسب‌وکار دیجیتال فعال در پارک‌های علم و فناوری تهران می‌باشند که با استفاده فرمول کوکران به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از روش مرور کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان ودر نهایت توزیع پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل یافته‌ها در مرحله کیفی با رویکرد تحلیل مضمومی انجام شد و نتایج نشان داد که ۱۰۱ کد باز در ۱۷ تم فرعی دسته‌بندی شدند و ۱۷ تم فرعی نیز در ۵ تم اصلی جای گرفتند و در مرحله کمّی، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL، انجام شد. نتایج نشان داد پنج عامل اصلی شامل عوامل شرکتی، عوامل کلان محیطی، عوامل سرمایه‌گذاری، عوامل ارزشگذاری ایده و کسب‌وکار و عوامل ایده و محصول، بر طراحی استراتژی تأمین مالی کسب‌وکارهای دیجیتال مؤثر هستند. همچنین بر اساس، مدل طراحی شده و استنتاج فازی، پلتفرمی جهت تعیین استراتژی تأمین مالی توسعه داده شد. در نهایت، چارچوب‌های استراتژیک تأمین مالی برای هر سری از مراحل تأمین مالی پیشنهاد گردید که می‌تواند نقش مرجع داشته باشد. ضمنا، توصیه‌هایی کاربردی به فعالان عرصه کارآفرینی جهت کسب نتایج بهتر ارائه شد.

کلمات کلیدی: کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ)، کسب‌وکارهای دیجیتال، استراتژی تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، ارزشگذاری کسب‌وکار.

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید