مروری کوتاه بر کتاب آمارتیا سن با عنوان «توسعه یعنی آزادی،» ترجمۀ محمد سعید نوری نائینی، نشر نی

39

درج دیدگاه

نظر خود را وارد کنید
اسم خود را اینجا وارد کنید