پنج شنبه, خرداد ۳۱, ۱۴۰۳
خانه سخنرانی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد، استانداری خراسان شمالی در بجنورد و نیز سازمان مدیریت صنعتی در گرگان سخنرانی دسخنرانی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، استانداری خراسان شمالی و سازمان مدیریت صنعتی گرگان - دکتر عبده تبریزیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد، استانداری خراسان شمالی در بجنورد و نیز سازمان مدیریت صنعتی در گرگان

سخنرانی دسخنرانی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، استانداری خراسان شمالی و سازمان مدیریت صنعتی گرگان – دکتر عبده تبریزیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد، استانداری خراسان شمالی در بجنورد و نیز سازمان مدیریت صنعتی در گرگان

سخنرانی دسخنرانی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، استانداری خراسان شمالی و سازمان مدیریت صنعتی گرگان – دکتر عبده تبریزیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد، استانداری خراسان شمالی در بجنورد و نیز سازمان مدیریت صنعتی در گرگان

سخنرانی‌های دکتر حسین عبده تبریزی
لوگوی تابان خرد

مطالب ویژه

مطالب تصادفی